Missie en Visie

 

In 2015 is de door het team ontwikkelde missie en visie opnieuw vastgesteld. Daarbij is het volgende vastgelegd op basis van de piramide van Daniel Kim:

 Identiteit; Onze kernwaarden, wie willen we zijn?

Missie/Doel; Waarom zijn wij er?

“Op basisschool de Meridiaan leer je respectvol, verantwoordelijk en zelfstandig je weg te vinden in de maatschappij, zodat je een positieve bijdrage kunt leveren aan de samenleving van nu en van die in de toekomst.”

 Visie; Wat zie je dan?

Basisschool De Meridiaan kenmerkt zich door een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle geledingen samenwerken, waar men respectvol met elkaar omgaat en waarin iedereen mede verantwoordelijkheid draagt.

In deze leeromgeving wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven dat gebaseerd is op het aanleren van de instrumentele vaardigheden, waarbij het omgaan met verschillen, het dragen van verantwoordelijkheid, het samenwerken, het maken van keuzes en het gebruik maken van elkaars talenten, centraal staat.

 Strategie; hoe doen we dat?

Langetermijnkeuzes worden gemaakt op basis van bovenstaande missie en visie. Deze keuzes zijn verwerkt in het schoolplan 2011-2015

 Tactiek; welke keuzes?

Korte termijn keuzes worden gemaakt op basis van deze strategie. Deze keuzes zijn verwerkt in het jaarplan.

 Acties; dagelijks handelen op basis van tactische keuzes.

Het hele denken over onderwijs en opvoeding op onze school moet doordrenkt zijn van onze waarden, gebaseerd zijn op onze missie en herkenbaar zijn in onze visie. Dagelijkse keuzes op de werkvloer moeten daardoor worden bepaald en in die lijn worden gemaakt.

 

Kernwaarden

Wij gaan samen voor algemene ontwikkeling en leeropbrengsten

Ons enthousiasme werkt aanstekelijk; we leren meer dan taal en rekenen

 Wij leren in een duidelijke structuur