Regels en afspraken

Schoolregels.

 De schoolregels zijn in de praktijk ontstaan. Wij verwachten dat zowel ouders als leerlingen zich aan deze regels zullen houden, om zodoende de goede gang van zaken aan school te waarborgen. De schoolregels zijn onderverdeeld in een 9-tal categorieën. 

1.    Naar school komen en naar huis gaan.
2.    In de klas
3.    Hygiëne en kleding
4.    Pauze
5.    Telefoon en audio
6.    Overige
7.    Algemene gedragsnormen
8.    Gebruik gemeenschappelijke werkruimte groepen 1 &2
9.    Gebruik gemeenschappelijke werkruimte groep 3 t/m 8

 1. Naar school komen en naar huis gaan

1.    De inlooptijd voor school is ’s ochtends van 08.20 uur tot uiterlijk 08.30 uur en ’s middags van 13.05 uur tot uiterlijk 13.15 uur.

2.    Overblijvers gaan om 13.00 uur naar de klas. Leerkrachten zijn er dan ook. Vanaf 13.05 uur kunnen overige leerlingen naar binnen gaan. Zij gaan, nadat ze hun jas hebben opgehangen, direct naar de klas;

3.    De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen door hun ouders tot aan de deur van de klas gebracht worden via de hoofdingang. Als de school uit is, kunt u uw kind weer ophalen op de vaste plek tegenover de hoofdingang van het gebouw;

4.    Om 12.00 uur en om 15.15 uur gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 samen met hun leerkracht naar buiten. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten en houden hierbij rekening met de andere leerlingen;

5.    Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 geldt de afspraak dat ze bij de leerkracht blijven totdat ze worden opgehaald. Wijs uw kind zelf ook op deze regel;

6.    Geef door aan de leerkracht, als een leerling uit de groepen 1/2 na schooltijd met iemand anders mee naar huis mag of door iemand anders wordt opgehaald;

7.    Aan het einde van een schooldag gaan alle rugzakken en tassen mee naar huis. Gymtassen mogen aan de kapstok blijven hangen en gaan voor iedere vakantie mee naar huis;

8.    Leerlingen die met hun fiets naar school komen, mogen uitsluitend via het poortje van de fietsenstalling de speelplaats opkomen en verlaten. Zij blijven zo kort mogelijk in de stalling. In het afgezette wegvak voor de school mag niet worden gefietst;

 2. In de klas

Het MENU

1.    Leerlingen gaan bij binnenkomst in de klas meteen op hun eigen plaats zitten;

2.    Leerlingen brengen geen speelgoed mee naar school, tenzij anders afgesproken met de leerkracht;

3.    Elke leerkracht hanteert zijn eigen regels voor toiletbezoek. De leerlingen dienen zich daaraan te houden;

4.    De leerlingen nemen aan alle activiteiten van het lesrooster deel. Mocht een leerling om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan een activiteit dan moet dat schriftelijk door de ouders aan de betreffende groepsleerkracht meegedeeld worden;

5.    In de klaslokalen wordt niet gesnoept;

6.    Kinderen zitten op hun billen in de stoel met de rug tegen de leuning;

3. Hygiëne en kleding

1.    Na elk toiletbezoek worden de handen gewassen;

2.    In de klas worden geen petten of mutsen gedragen;

3.    Het dragen van een hoofddoek als uitdrukking van geloof is in de school toegestaan;

4.    Tijdens de gymles in de sportzaal is vanaf groep 3 sportkleding voor alle leerlingen verplicht. Onder sportkleding wordt verstaan een korte broek en een shirt met korte mouwen en sportschoenen. Het dragen van een hoofddoek, pet, shawl e.d. is vanwege de veiligheid niet toegestaan;

5.    Elke leerling heeft zijn eigen kapstok, voorzien van zijn/haar naam of nummer uit de klassenlijst. De jas wordt aan de kapstok gehangen. Wij verzoeken u er een stevige lus aan te maken;

6.    Voor de leerlingen van groep 1/2 geldt:  Rugzakken worden in de daarvoor bestemde bakken gelegd. De overblijvers leggen de rugzak in de “overblijfbak”. Leerlingen die thuis gaan eten leggen de rugzak in de “naar-huis-bak”;

7.    Mutsen, sjaals en handschoenen worden in de mouw van de jas of in de rugzak gestopt;  

4. Pauze en speelplaats

1.    In de kleine pauze is er toezicht op de speelplaatsen door een van de leerkrachten. Deze leerkracht is het aanspreekpunt voor de leerlingen die op dat moment hulp nodig hebben. De leerlingen mogen in de pauze niet het schoolgebouw binnenlopen, zonder toestemming van de toezichthoudende leerkracht;

2.    Bij aanvang van de kleine pauze gaan de leerlingen als groep naar buiten, onder toezicht van hun leerkracht;

3.    Alleen tijdens de kleine pauze mogen de leerlingen met een door school verstrekte zachte bal en/of met het door school verstrekte ander spelmateriaal spelen. Het gebruik van andere ballen/spelmateriaal is in de pauzes niet toegestaan;

4.    Op de speelplaats wordt niet gefietst of gestept. Fietsen en steppen worden voor de eerste zoemer in de buitenberging van de onderbouw geplaatst;

5.    Op de speelplaats wordt niet met sneeuwballen, eikeltjes enz. gegooid;

6.    Tijdens de ochtendpauze komen geen leerlingen in de zandbak;

7.    De leerlingen  van de groepen 1 en 2 eten rond 10.00 uur in de klas. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 eten in de kleine pauze buiten. U kunt uw kind iets te drinken, fruit of een boterham mee naar school geven. Wij verzoeken u een goed sluitende kunststof beker te kopen en deze niet te vullen met koolzuurhoudende drank. Voorzie alle bekers en boterhammendozen van de naam van uw kind;

8.    Tijdens het overblijven en bij slecht weer eten en drinken we in de klas. Eten en drinken bij de computers is niet toegestaan;

9.    Afval wordt in de vuilnisbakken op de speelplaats gedeponeerd;

5. Telefoon/audio-video

1.    Leerlingen mogen hun mobiele telefoon tijdens schooluren niet gebruiken. Indien nodig kunnen ze op school bellen of gebeld worden;

2.    Spelcomputers en audio- en videospelers, zoals mp3 spelers en dergelijke, mogen onder schooltijd niet gebruikt worden. Het is bovendien niet verstandig deze relatief dure apparaten mee te nemen of te geven;

6. Overige

1.    Gevaarlijke voorwerpen, zoals lucifers en zakmessen zijn verboden op school. Het gebruik van rookartikelen en kauwgoms wordt ook niet toegestaan op school;

2.    Alle schade aan leer- en hulpmiddelen, meubilair of gebouw, veroorzaakt door ruwheid of onachtzaamheid van leerlingen, wordt verhaald op de ouders;

7. algemene gedragsnormen

  1. Elke volwassene die ongewenst gedrag constateert, spreekt de betreffende leerling(en) daar onmiddellijk op aan. Voor de leerling betekent dit dat hij luistert naar iedereen die hem aanspreekt op zijn gedrag;
  2.  Iedereen gedraagt zich beleefd, fatsoenlijk en betrouwbaar ten opzichte van ieder ander in de school. Brutaal taalgebruik, scheldgedrag, racistische of discriminerende uitingen en agressief gedrag worden niet geaccepteerd;
  3. Iedereen onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen, toespelin-gen, wijze van aanspreken en handelen, dat door anderen als seksistisch en/of kwetsend ervaren kan worden;
  4.  Leerkrachten zien er op toe dat er binnen de school geen discriminerende en/of racistische teksten of afbeeldingen worden gebruikt;
  5. Leerkrachten zien er op toe dat er binnen de school geen seksueel getinte tekeningen, briefjes, artikelen e.d. worden gemaakt of verspreid;
  6.  Iedereen onthoudt zich van lichamelijk en geestelijk geweld;
  7.  Leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel verschijnen in gepaste kle-ding op school. Wat gepast is, is moeilijk aan te geven, maar we spreken elkaar aan op wat wij als ongepast ervaren. Als ongepast wordt in ieder geval beschouwd kleding met opdruk die als discriminerend of opruiend ervaren kan worden;
  8.  Leerkrachten houden er rekening mee dat zij een voorbeeldfunctie in lichaamsverzorging en kleedgedrag hebben;
  9.  Leerkrachten en leerlingen onderschrijven het anti-pestcontract uit het pestprotocol en leven dit naar letter en geest na;

8. Regels en afspraken in de gemeenschappelijke werkruimte van de groepen 1 en 2

1.    Leerlingen lopen rustig en rennen niet. We gebruiken een zachte stem;

2.    Leerlingen mogen niet zonder toestemming aan de computers en niet aan de materialen in de kasten;

3.    Leerlingen die in de gemeenschappelijke ruimte werken, ruimen zelf hun spullen op en laten de werkplek netjes achter;

4.    Leerlingen blijven bij hun werkje en storen de andere leerlingen niet bij het werken.

5.    De matten worden opgerold en in het mattenrek gezet;

9. Regels en afspraken in de gemeenschappelijke werkruimten van de groepen 3 t/m 8

1.    Koptelefoons steken aan de achterkant in de computer en worden er alleen met toestemming van de leerkracht uitgehaald. De leerlingen gaan netjes om met de koptelefoons. De koptelefoons worden na het gebruik over het scherm gehangen;

2.    Op de gang wordt de “geheimstem” gebruikt;

3.    Op de gang wordt rustig gelopen;

4.    Krukken en stoelen worden na gebruik teruggezet. Vier stoelen per computereiland, vier krukken per werktafel.

PBS

Onze school start dit jaar met PBS, positive behavior support. Daarin willen we vooral het positieve gedrag stimuleren. Dat betekent ook dat we een aantal regels gaan herformuleren naar het gewenste gedrag dat we willen zien.

U zult het zien; wij nemen u mee!