Medezeggenschapsraad

Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (oudergeleding) en door het personeel (personeelsgeleding). Na de fusie van de basisscholen d’r Henneberg en de Klimboom werd, na verkiezingen, in oktober 2006 een MR geïnstalleerd voor BS de Meridiaan.

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. De MR heeft het recht van advies of instemming in die gevallen die genoemd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ook de plichten van de MR zijn hierin geregeld.

Een groot deel van het beleid wordt gemaakt op stichtingsniveau. Onderwijsstichting Movare wordt gecontroleerd en geadviseerd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Daarnaast hanteren wij een zogenaamd "MR-partnerschap" met de onderwijsbond CNV(O)
 Door dit partnerschap met hen aan te gaan, kunnen wij wanneer dit nodig wordt geacht ruggespraak houden met een vaste contactpersoon. Ook hebben wij recht op een drietal contacturen per schooljaar, waardoor wij ons structureel kunnen laten bijscholen door experts op het gebied van medezeggenschap.

Leden

De ouderleden van de MR zijn een vertegenwoordiging van de ouders en als zodanig ook aanspreekbaar op vragen die bij de ouders spelen. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden die zitting hebben in de MR. De directeur is adviseur van de MR en uit dien hoofde regelmatig bij de MR vergaderingen aanwezig.

Samenstelling MR bs de Meridiaan 
 
Teamgeleding Oudergeleding
Rutger van Dinther (voorzitter) Pascal Sero(penningmeester)
Janneke de Jong Natascha Leclaire (secretaris)
Meggie Hodinius Roy Seroo
Cynthia Quadvlieg  

Notulen

Info/MR/notulen20140910_def.pdf

Info/MR/notulen20141015_def.pdf

Info/MR/notulen20141203_def.pdf

Info/MR/notulen20150121_def.pdf

Info/MR/notulen20150325_def.pdf

Info/MR/notulen20150617-def.pdf

Info/MR/notulen20150909_def.pdf

 

Jaarverslag

De secretaris van de MR maakt na afloop van elk schooljaar een jaarverslag, waarin alle vergaderingen en genomen besluiten daarin worden samengevat en gebundeld tot één document. Dit document wordt voorgelegd aan de overige MR leden, waarna instemming hieraan wordt verleend. Naar aanleiding van de instemming wordt dit document openbaar gemaakt.

Financiële Zaken

De MR van BS de Meridiaan heeft een eigen kas, waaruit allerlei MR gerelateerde zaken en (buiten)schoolse zaken worden gefinancierd. Om dit te verantwoorden maakt de penningmeester aan het einde van een boekingsjaar (schooljaar) een financieel jaarverslag. Naar aanleiding van dit verslag worden de londomiddelen (zie documenten/begrippenmap) verstrekt. Ook krijgt de MR naar aanleiding van het indienen van het activiteitenplan (zie documenten/begrippenmap) een forfaitair CAO-bedrag (zie documenten/begrippenmap) uitgekeerd. Tevens wordt een begroting samengesteld, zodat vooraf kan worden verantwoord waar de ontvangen gelden aan zullen worden besteed.

MR Documenten

Communicatieplan

In haar eerste jaar heeft de MR veel tijd besteed aan het definiëren van haar taken en haar rol.  De MR heeft dit schooljaar (2011-2012) een nieuw communicatieplan vastgesteld waarmee ze aangeeft hoe belangrijk het is om met de achterban de communiceren. Het plan omschrijft hoe de MR dat wil doen om de gezamenlijke belangen van ouders en personeel efficiënt te vertegenwoordigen. De ouderleden van de MR zullen ondermeer regelmatig contact houden met de ouderraad, die als achterban van de MR wordt aangemerkt. Net als de personeelsgeleding de gang van zaken van de MR regelmatig zal terugkoppelen in de teamvergaderingen.

Activiteitenplan

Het activiteitenplan is een document waarin chronologisch alle activiteiten van de MR staan weergegeven. Deze activiteiten worden chronologisch aan een schooljaar gekoppeld (per vergadering). Na goedkeuring van de directie ontvangt de MR een zogenaamd forfaitair CAO-bedrag (zie documenten/begrippenmap). Dit bedrag wordt meegenomen in de begroting en de besteding wordt achteraf verantwoord in het financieel jaarverslag.

MR-reglement en medezeggenschapsstatuut

Om aan te geven binnen welke kaders de MR bevoegdheden heeft en om goed te kunnen functioneren, wordt er gebruik gemaakt van een MR-reglement en medezeggenschapsstatuut. Het MR-reglement wordt voorgelegd door het bevoegd gezag en moet door 2/3 deel van de leden van de MR worden goedgekeurd. Het medezeggenschapsstatuut geeft invulling aan artikel 21 en 22 van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Om een en ander te verduidelijken, hebben we ook een "leesvriendelijke" versie van het MR-reglement op de website geplaatst.

Documenten/begrippenmap

Omdat de terminologie en het aantal documenten binnen de MR nogal aanzienlijk en soms gecompliceerd lijken te zijn, heeft de MR een documenten/begrippenmap samengesteld waarin alle belangrijke documenten en begrippen worden uitgelegd, zodat het voor de buitenstaander ook een stuk duidelijker zal worden. Deze documenten/begrippen staan op alfabetische volgorde weergegeven.

Contact

Als U contact met de MR wenst, omdat U bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de MR wil zetten, dan kan dat via mr.rkbsdemeridiaan@movare.nl. Meer hierover is terug te lezen in het communicatieplan.

 

 

 

Meer informatie?

Alle op deze pagina genoemde documenten zijn openbaar. Wenst u inzicht in een of meer documenten, mail dan mr.rkbsdemeridiaan@movare.nl of vraag het aan onze voorzitter.