Communicatie en Klachten

Gelukkig krijgen we niet vaak klachten. De meeste klachten hebben te maken met gebrekkige communicatie en zijn snel op te lossen. Wel is het altijd vervelend als er onvrede is. Volg a.u.b. de hieronder vastgelegde procedure.

Communicatielijnen

De route bij vragen of opmerkingen is ALTIJD:

  1. U praat met de leerkracht. Dit gebeurt in dialoog. Dat betekent dat twee meningen niet altijd gelijk hoeven te zijn of te worden, maar dat er altijd respectvol wordt gecommuniceerd. U kunt erop vertrouwen dat eventuele onvrede die tussen ouder en leerkracht bestaat nooit over de rug van een kind wordt uitgespeeld!  
  2.  U voelt zich onbegrepen of tekort gedaan. U gaat naar de directeur. Als deze geen andere afspraak heeft, bespreekt hij de zaak meteen met u. Hij zal eerst aan u vragen of u het al met de leerkracht hebt besproken en met welk resultaat.
    •  U hebt met de leerkracht en de directeur gesproken. U spreekt met een MR lid, omdat u denkt dat meer ouders met deze vraag of opmerking rondlopen. De MR controleert wijzigingen in het beleid van school (beleid is immers al vastgesteld) en of de school haar beschreven beleid ook daadwerkelijk uitvoert. De MR behandelt nooit 1 op 1 situaties of een persoonlijk belang, maar handelt steeds voor de gehele achterban (ouders of personeel). De MR kan advies geven of uitleg vragen. Directie geeft deze al dan niet, afhankelijk van de aard van de vraag. De directie kan ook (bij hoge uitzondering) besluiten een MR advies naast zich neer te leggen. De MR leden kunnen dit terugkoppelen en de verslaglegging is openbaar (website).
  3.  U vindt niet dat de directie uw opmerking serieus neemt of blijft het oneens. In dat geval hebt u een klacht. De contactpersonen van de school (IB-ers) kunnen u helpen met het volgen van de klachtenregeling. Zo kunt u (telefonisch) praten met een vertrouwenspersoon van onderwijsstichting Movare. Deze kan contact opnemen met de directeur om te bemiddelen, of het college van bestuur inschakelen.  

 

Gedragscode

Voor u en voor ons is het prettig als niet bij iedere leerkracht en iedere ouder andere regels en afspraken gelden. Daarom hebben we een aantal afspraken vastgelegd in een concept gedragscode.

Aangezien dit stuk al heel wat jaren oud is, staat in het jaarplan dat we het aanpassen aan deze tijd.